PRZYŚPIESZONA PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ PATENTÓW EUROPEJSKICH – NOWA INICJATYWA EPO

Ewa Niesiobędzka-Krause - Kancelaria KONDRAT i PartnerzyW lipcu 2014 r. Europejski Urząd Patentowy opublikował na swojej witrynie internetowej informacje szczególnie korzystne dla zgłaszających na temat nowego podejścia w traktowaniu europejskich zgłoszeń patentowych. W ramach inicjatywy określanej mianem “Raising the bar” EPO przedstawiło założenia, które pozwolą na poprawienie efektywności procedury poszukiwania i badania zgłoszeń patentowych.

W ciągu ostatniego roku Europejski Urząd Patentowy otrzymał kolejną rekordową ilość zgłoszeń przekraczającą 265 000. Wpłynęło to znacznie na procedurę badawczą oraz czas trwania postępowania przed Urzędem. Z drugiej zaś strony zmianie nie uległy oczekiwania zgłaszających dotyczące szybkiego uzyskania wyników poszukiwania w stanie techniki, jak i opinii w zakresie patentowalności rozwiązania. Aspekty te leżą u podstaw powstania nowej inicjatywy Urzędu określanej jako “Early Certainity from Search”. Procedury podjęte w ramach realizacji jej założeń mają sprawić, że sprawozdania z poszukiwania będą w każdym przypadku wydawane w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia. Przy czym ta nowa praktyka ma automatycznie objąć wszystkie zgłoszenia patentowe, bez konieczności ponoszenia przez zgłaszających dodatkowych opłat, czy składania specjalnych wniosków. Projekt formalnie rozpoczął się w lipcu 2014 roku. Jak wskazuje wiceprezes EPO – Guillaume Minnoye – inicjatywa ta sprawi, że wydawane będą wysoce rzetelne sprawozdania z wyszukiwania wraz z opinią eksperta w przedmiocie patentowalności zgłoszonego rozwiązania. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony zainteresowanych. Uzyskanie wczesnej oceny wynalazku jest niezwykle pożądane nie tylko z perspektywy samych zgłaszających, lecz również podmiotów zainteresowanych zgłaszanymi rozwiązaniami.

Według informacji przedstawionych przez wiceprezesa EPO projekt ten będzie zasadzał się na czterech filiarach:

  • wydawania sprawozdań z poszukiwania wraz z opiniami o patentowalności wynalazku w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
  • priorytetowego traktowania postępowań już rozpoczętych przed nowymi zgłoszeniami;
  • przyspieszenia procedury przyznawania patentów na zgłoszenia wynalazków, które uzyskały pozytywne sprawozdanie z wyszukiwania;
  • priorytetowego traktowania postępowań wszczętych na podstawie uzasadnionych (nie anonimowych) uwag strony trzeciej, jak również opozycji, czy postępowań o ograniczenie, czy unieważnienie.

Inicjatywa ta uzyskała również pozytywne oceny środowiska europejskich rzeczników patentowych, choć nie obyło się bez wątpliwości co do jej praktycznego zastosowania. Rzecznicy obawiają się zwłaszcza, że priorytet nadany zgłoszeniom i postępowaniom wskazanym w założeniach projektu odbije się na innych zgłoszeniach, tych które tym priorytetem nie będą objęte. Wydaje się jednak, że pozytywne aspekty nowego programu oraz zaangażowanie EPO w jego realizację przyniosą spodziewane rezultaty i sprawią, że postępowanie przed tym organem już uznawane za sprawne nabierze jeszcze większego tempa.

 


Autor:   Ewa Niesiobędzka-Krause – Rzecznik Patentowy, Partner Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

tel. (22) 831 12 34, e-mail: ; www.kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.sxc.hu