Zmiany w prawie własności przemysłowej – co nowego odnośnie patentów?

                                    „ULGA W NOWOŚCI”

W projektowanych zmianach prawa własności przemysłowej wprowadzono ciekawą propozycję odnoszącą się do zgłoszeń patentowych, zapewniającą ochronę wynalazku przed jego bezprawnym ujawnieniem. Dzięki tzw. „uldze w nowości” zgłaszający będzie mógł otrzymać patent mimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie. Jednakże, skorzystanie z takiego uprawnienia będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy ujawnienie nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem i będzie stanowiło oczywiste nadużycie w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 25 ust. 1 p.w.p. wynalazek uważa się na nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Projektodawcy, w przedstawionych zmianach proponują dodanie ust. 5, którego treść stanowiłaby, że „Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają udzielenia patentu na wynalazek jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku i jeżeli spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.”

„REJESTR DPO”

Kolejna zmiana dotyczy dodatkowego prawa ochronnego, a jej celem jest ułatwienie dostępu do informacji zawartych w rejestrach. Dodatkowe prawo ochronne jest prawem odrębnym od patentu podstawowego, które ma na celu zapewnienie ochrony wynalazku po wygaśnięciu patentu podstawowego. Udzielane jest wyłącznie dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. Obecnie, próbując zasięgnąć informacji dotyczących dodatkowego prawa ochronnego, zainteresowany napotyka pewne trudności. Dodatkowe prawo ochronne jest bowiem wpisane jedynie w rejestrze patentowym, co często wprowadza w błąd co do charakteru udzielonego prawa. W związku z tym, w projektowanej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej zaproponowano wprowadzenie odrębnego rejestru dodatkowych praw ochronnych, prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

UPROSZCZENIE POSTĘPOWANIA PRZED UPRP

Zmianą objęte zostanie także postępowanie przed Urzędem Patentowym RP dotyczące zgłoszeń wynalazków. Celem nowelizacji jest bowiem doprecyzowanie regulacji dotyczących dokonania zgłoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku, poprzez wprowadzenie możliwości kontynuowania postępowania nie tylko w odniesieniu do wynalazku umieszczonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych, ale również wszystkich wynalazków spełniających wymóg jednolitości zgłoszenia. Obecnie, uważa się, że w takiej sytuacji zgłoszenie pierwotne dotyczy tylko wynalazku umieszczonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych. Pozostałe wynalazki niespełniające wymogu jednolitości nadal uważane będą za wycofane przez zgłaszającego.


Stan prawny na dzień: 13.11.2014 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej


Autor: Ewa Majchrzak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy


źródło zdjęcia: www.sxc.hu