Badanie freedom to operate

Badanie freedom to operate przeprowadzane jest w celu ustalenia czy możliwe jest wprowadzenie do obrotu danego rozwiązania bez naruszania cudzych praw wyłącznych. Warto je zrobić zanim wprowadzi się nowy produkt na rynek, gdyż pozwoli to zarówno poznać potencjalne ryzyko naruszenia prawa patentowego, jak również zminimalizować, względnie wykluczyć ryzyko ewentualnych pozwów i odszkodowań.

Badanie to jest ograniczone terytorialnie, co oznacza, że powinno zostać przeprowadzone w odniesieniu do każdego państwa, w którym produkt i/lub metoda mają zostać wprowadzone na rynek. Warto, aby było dokonane przez rzecznika patentowego z interesującego nas państwa, albowiem miejscowy rzecznik, prócz literatury zna także stosowne orzecznictwo. Będzie więc w stanie zbadać status danego dokumentu/informacji  i określić zagrożenie z jego strony dla badanego rozwiązania.

Badanie freedom to operate obejmuje przebadanie baz zawierających zarejestrowane prawa wyłączne takie jak patenty, wzory użytkowe oraz czasami również wzory przemysłowe. Badanie to może również obejmować badanie rynku, pod kątem stosowania już takiego rozwiązania przez inne podmioty.

Specjalista przeprowadzający badanie poddaje analizie odnalezione dokumenty oraz weryfikuje czy badane rozwiązanie będzie wchodziło w zakres ochrony udzielonego i będącego w mocy patentu lub wzoru użytkowego, a więc czy będzie naruszało zastrzeżenia, które wyznaczają zakres ochrony.


Źródło zdjęcia: freeimages.com