Patent dodatkowy

Zasadniczo o ochroną w charakterze patentu dodatkowego może zostać objęte rozwiązanie stanowiące udoskonalenie, uzupełnienie wynalazku objętego patentem głównym. Związane ściśle z tym pojęciem pojęcie patentu głównego oznacza patent do którego udzielono przynajmniej jednego patentu dodatkowego. Podkreślić jednak należy, że patenty dodatkowe mogą być udzielane wyłącznie na rzecz podmiotu uprawnionego z patentu głównego. W myśl art. 30 ustawy p.w.p.

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego.
Powyższa definicja determinuje zatem następujące warunki, jakim musi sprostać rozwiązanie według patentu dodatkowego:

  • stanowi ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku;
  • musi spełniać cechy patentowalności, a więc być nowe oraz posiadać poziom wynalazczy;
  • nie może być stosowane samoistnie;
  • może zostać przyznane wyłącznie uprawnionemu z patentu głównego;
  • brak jest ograniczeń w stosunku do ilości patentów dodatkowych;

Innymi słowy można stwierdzić, że nie każde ulepszenie czy uzupełnienie wynalazku będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o ochronę w charakterze patentu dodatkowego. Prawo to może bowiem zostać przyznane jedynie takim rozwiązaniom, z których niemożliwe jest samoistne korzystanie bez jednoczesnego korzystania z wynalazku objętego patentem głównym. Również treść dokumentacji patentowej, a zwłaszcza zastrzeżeń, patentu dodatkowego odnosi się w pierwszej części do patentu głównego wskazując w części nieznamiennej jego cechy techniczne oraz nr patentu. Charakterystyczną cechą tych rozwiązań jest również to, że dzielą one losy patentu głównego. W konsekwencji gdy ochrona patentu głównego wygasa, bądź patent zostaje unieważniony wraz z nim przestaje istnieć również patent dodatkowy. Zasada ta przewiduje jednak wyjątek w sytuacji, gdy przesłanki uzasadniające wygaśnięcie czy unieważnienie patentu głównego nie dotyczą patentu dodatkowego. Przy spełnieniu tych warunków patent dodatkowy może stać się patentem samoistnym. Zagadnienie patentu dodatkowego charakteryzuje się również odmiennymi zasadami opłat za ochronę takiego patentu. W przeciwieństwie do generalnej reguły ustanawiającej konieczność uiszczania corocznych opłat za podtrzymanie patentu w mocy, w odniesieniu do patentów dodatkowych wymagane jest uiszczenie wyłącznie jednorazowej opłaty za jego ochronę. Opłaty okresowe będą zaś należne wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek ustania obowiązywania patentu głównego patent dodatkowy przeistoczy się w samoistny. Od tego momentu będzie on podlegał regułom ustanowionym dla patentów.

 


źródło zdjęcia: www.sxc.hu