Co nie może być wynalazkiem?

Ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje pewne wyłączenia – za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:

  1. odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
  2. wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
  3. planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
  4. wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  5. programów do maszyn cyfrowych;
  6. przedstawienia informacji.