Patent

Patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium kraju lub krajów, w których został udzielony patent lub na terytorium których zostały rozciągnięte skutki udzielonego patentu. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w urzędzie krajowym, regionalnym (np. Europejski Urząd Patentowy) lub międzynarodowym (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO).

W Polsce organem uprawnionym do wydawania decyzji o udzieleniu patentu jest Urząd Patentowy, który w procedurze pełnego badania stwierdza, czy zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu.

Patent jest udzielany na rozwiązania, które mają techniczny charakter, są nowe, posiadają poziom wynalazczy oraz nadają się do przemysłowego zastosowania. Patenty są udzielane na wynalazki w każdej dziedzinie techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą produktu czy procesu.

Wyróżniamy dwa główne rodzaje patentów – patent na wynalazek, którego przedmiotem jest produkt, i patent na wynalazek, którym jest sposób. Istnieje także trzeci rodzaj patentów – patent na zastosowanie, jest on jednak bardzo rzadko zgłaszany i dotyczy jedynie produktów leczniczych. Zakres przedmiotowy patentu, a także to czy mamy do czynienia z patentem na produkt, czy z patentem na sposób określają zastrzeżenia patentowe.

Uzyskanie patentu pozwala na wyłączną komercyjną eksploatację wynalazku objętego ochroną. Uprawniony z patentu może produkować, używać, oferować, importować, eksportować i wprowadzać do obrotu produkty objęte patentem. Może także patent sprzedać, udzielić innej osobie lub osobom licencji do korzystania z wynalazku lub ustanowić zastaw rejestrowy na patencie. Patent wchodzi także w skład przedsiębiorstwa.

W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu patentu, uprawnionemu z patentu przysługuje szereg roszczeń, które mogą być dochodzone na drodze cywilnej. Może on zakazać osobom trzecim, które nie mają jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. W zakresie patentu na sposób naruszenie patentu polega na stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, a więc faktycznym używaniu danego wynalazku technologicznego lub na używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Należy jednak pamiętać, że roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu. Trzyletni okres przedawnienia rozpoczyna się od dnia kiedy uprawniony dowiedział się o naruszeniu i osobie, która naruszyła patent. W każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.