Wynalazek

Wynalazkiem jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym. Na wynalazki udzielane są patenty, przy czym aby doszło do ich udzielenia wynalazek musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Nie ma znaczenia dziedzina techniki, której dotyczy wynalazek.

Nowość wynalazku potwierdza się w badaniu stanu techniki, który ustala się w oparciu o bazy literatury patentowej, tj. w ogólnodostępnych oraz komercyjnych bazach danych prowadzonych m.in. przez krajowe Urzędy Patentowe, Europejski Urząd Patentowy EPO i Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO i które zawierają opublikowane zgłoszenia i opisy patentowe oraz zgłoszenia i opisy wzorów użytkowych. Czasem korzysta się także z literatury niepatentowej, tj. publikacji naukowych, biuletynów, czasopism branżowych lub katalogów z targów, czy opracowań metodycznych.

Wynalazek charakteryzuje się poziomem wynalazczym, gdy rozwiązanie nie wynika w sposób oczywisty dla fachowca z danej dziedziny techniki, czyli gdy różni się od rozwiązań dostępnych na rynku. Wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania, jeżeli umożliwia uzyskanie określonego wytworu lub wskazuje sposób, który może być zastosowany w działalności przemysłowej.

Wyróżnia się kilka kategorii wynalazków:

  1. produkty (substancje lub mieszaniny, np. związek chemiczny, środek farmaceutyczny, mydło, farba),
  2. urządzenia (narzędzia, aparaty, maszyny, układ elektryczny czy hydrauliczny),
  3. sposoby (opis określonego procesu, poszczególne czynności czy materiały niezbędne do wytwarzania produktów materialnych),
  4. zastosowania (wykorzystanie znanego produktu dla uzyskania szczególnego efektu np. nowego sposobu leczenia).