Procedury zgłoszeniowe

  • krajowa – procedura przed urzędem krajowym, w państwie, w którym ma być udzielona ochrona (w Polsce przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej)
  • regionalna (europejska) – procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym na podstawie Konwencji o patencie europejskim; celem jest uzyskanie patentu europejskiego, we wskazanych przez zgłaszającego krajach
  • międzynarodowa – procedura PCT (na podstawie Układu o współpracy patentowej), pozwala na dokonanie jednego zgłoszenia, ubiegając się o ochronę w kilku państwach będących sygnatariuszami Układu.