Wynalazek biotechnologiczny

Zgodnie z ustawą „Prawo własności przemysłowej” z dnia 30 czerwca 2000r. przez pojęcie wynalazek biotechnologiczny rozumie się: „(…) wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczący wytworu…


Zakres ochrony

Terytorialny – patent jest prawem wyłącznym ograniczonym terytorialnie, obowiązuje w państwie (państwach), w którym został udzielony. Przedmiotowy – określany na podstawie zastrzeżeń patentowych, które wskazują…


Procedury zgłoszeniowe

krajowa – procedura przed urzędem krajowym, w państwie, w którym ma być udzielona ochrona (w Polsce przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej) regionalna (europejska) – procedura…Patent

Patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium kraju lub krajów, w których został udzielony patent lub…


Co nie może być wynalazkiem?

Ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje pewne wyłączenia – za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;…


Kategorie wynalazków i ich przykłady

Wynalazek dotyczący wytworu materialnego (bezpostaciowy lub ukształtowany przestrzennie) – np. związek chemiczny, substancja czynna leku, środek spożywczy; maszyna, zespół urządzeń. Wynalazek technicznie oddziałujący na materię…


Przemysłowa stosowalność

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności…