Opis wynalazku a zastrzeżenia patentowe

Wśród wymagań formalnych przy zgłaszaniu wynalazku konieczne jest załączenie opisu wynalazku oraz dokonanie zastrzeżeń patentowych.

Opis wynalazku ma na celu przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle stanu techniki w danej dziedzinie. Opis należy skonstruować tak, aby umożliwić ujawnienie istoty wynalazku. Musi być na tyle jasny i wyczerpujący, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić.

Opis powinien zawierać:

  • tytuł wynalazku – nazwa powinna określać przedmiot wynalazku oraz dziedzinę jego stosowania;
  • określenie dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy;
  • opis stanu techniki – podanie informacji dotyczących znanych zgłaszającemu rozwiązań zbliżonych do przedmiotu wynalazku, należących do stanu techniki, które mogą być przydatne dla zrozumienia wynalazku;
  • przedstawienie w sposób szczegółowy przedmiotu rozwiązania;
  • objaśnienia figur rysunków, jeżeli są zawarte w zgłoszeniu;
  • przykłady realizacji bądź stosowania wynalazku;

Zastrzeżenia patentowe są najistotniejszą częścią zgłoszenia, gdyż stanowią podstawę do oceny zdolności patentowej wynalazku i decydują o zakresie przyznanej ochrony. Zastrzeżenia patentowe powinny jasno wskazywać przedmiot ochrony. Powinny być poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej. Zgodnie z ustawą, każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

Co istotne, cechy techniczne wynalazku niewymienione w zastrzeżeniach patentowych nie zostaną objęte ochroną, mimo że zgłaszający umieścił je w opisie wynalazku.

Wyróżnia się dwa rodzaje zastrzeżeń – niezależne i zależne. Zastrzeżenia patentowe niezależne powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu. Uzupełniają je zgłoszenia zależne – w liczbie odpowiadającej zastrzeżeniom niezależnym, które służą przedstawieniu wariantów wynalazku lub sprecyzowaniu cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.


Autor: Ewa Majchrzak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy


źródło zdjęcia: www.sxc.hu