Jak zgłosić wynalazek? Procedury ochrony wynalazków

Chcąc uzyskać ochronę patentową na swój wynalazek, można zastosować trzy procedury: krajową, regionalną oraz międzynarodową, w zależności od tego, na jaki zakres terytorialny ma się rozciągać ochrona. Procedury te nie wykluczają się wzajemnie, mogą być stosowane równolegle.

 

Procedura krajowa

W przypadku procedury krajowej zgłoszenia wynalazku dokonuje się w urzędzie patentowym kraju, na którego terytorium ma być udzielona ochrona patentowa. W Polsce krajowe zgłoszenia patentowe rozpatruje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, przyznając ochronę wynalazkom na terytorium Polski.

Możliwe jest jednak rozszerzenie ochrony patentowej na inne obszary, dokonując zgłoszeń w innych państwach na podstawie Konwencji paryskiej, z możliwością zastrzeżenia pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego, pod warunkiem zgłoszenia go w innym państwie w ciągu 12 miesięcy od zgłoszenia pierwotnego.

W przypadku zgłoszeń zagranicznych istnieją, prawo własności przemysłowej wprowadza dodatkowy warunek, zgodnie z którym, wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

Procedura regionalna

Procedury regionalne oparte na porozumieniach międzynarodowych, przewidujących powołanie regionalnego urzędu rozpatrującego wnioski o udzielenie ochrony patentowej.

Jedną z najważniejszych organizacji tego typu jest Europejska Organizacja Patentowa, oparta na Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, skupiająca obecnie 38 państw, w tym Polskę od 1 marca 2004 r.

W ramach tej organizacji można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego. Procedura ta daje możliwość zgłoszenia wynalazku bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w urzędzie krajowym (np. w Urzędzie Patentowym RP).

Mapkaźródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Organizacja_Patentowa

Zgłoszenie musi być dokonane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP w przypadku, gdy europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, a zgłaszającym jest obywatel polski albo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Europejskie zgłoszenie patentowe daje możliwość uzyskania ochrony w kilku państwach, przy jednolitej formie zgłoszenia.

Procedura międzynarodowa

Możliwość międzynarodowego zgłoszenia wynalazku została stworzona na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT), który znacząco ułatwia proces ubiegania się o ochronę jednocześnie w kilku państwach. Zgłaszający składa jedno zgłoszenie wywierające w państwach, będących sygnatariuszami układu.

Mapka2Źródło: http://www.wipo.int/pct/en/

Za pomocą tej procedury można uzyskać ochronę w 148 państwach. Zgłoszenia międzynarodowego można dokonać w Urzędzie Patentowym RP jako urzędzie przyjmującym, który dokonuje badania wniosku pod względem formalnym.

Etapy:

  1. złożenie wniosku i uiszczenie opłat za zgłoszenie międzynarodowe
  2. badanie międzynarodowe – ocena przez ISA (International Search Authority); badanie wynalazku pod kątem nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania
  3. publikacja międzynarodowa
  4. dodatkowe badanie międzynarodowe (opcjonalne) – na żądanie zgłaszającego
  5. międzynarodowe badanie wstępne wynalazku (opcjonalne) – za dodatkową opłatą; w przypadku gdy opinia ISA nie jest dla zgłaszającego zadowalająca warto skorzystać z tej procedury, umożliwiającej przedstawienie zgłaszającemu argumentów i ewentualne zmiany w zgłoszeniu (w opisie, zastrzeżeniach patentowych, czy rysunku).
  6. faza krajowa – w poszczególnych, wybranych przez zgłaszającego państwach będących sygnatariuszami układu; zgłaszający obowiązany jest do uiszczenia stosownych opłat w urzędach krajowych i złożenia tłumaczeń zgłoszenia międzynarodowego.

Dzięki procedurze zgłoszeniowej w ramach PCT wystarcza przygotowanie jednej dokumentacji zgłoszeniowej. System PCT pozwala także na redukcję kosztów związanych m.in. z ustanowieniem pełnomocnika w państwach, w których dokonywane byłyby osobne zgłoszenia.


Autor: Ewa Majchrzak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy


źródło zdjęcia: www.sxc.hu