ARTYKUŁY


EVERGREENING PATENTOWY

Zjawisko evergreeningu, a więc „ciągłego odświeżania”, jest definiowane głównie przez cel jaki jest przed nim stawiany, tj. uzyskanie przedłużenia gasnącej ochrony patentowej produktu. Jest on…

Patent dodatkowy

Zasadniczo o ochroną w charakterze patentu dodatkowego może zostać objęte rozwiązanie stanowiące udoskonalenie, uzupełnienie wynalazku objętego patentem głównym. Związane ściśle z tym pojęciem pojęcie patentu…Wynalazek patentu warty

Pojęcie wynalazku nie zostało zdefiniowane ani w przepisach polskiego ustawodawstwa patentowego, ani też w ramach umów międzynarodowych i ustawodawstw obowiązujących na terytorium RP. Można więc…


Badania patentowe

Badania patentowe przeprowadzane są przez wykwalifikowanych rzeczników patentowych w celu ustalenia jakie rozwiązania są objęte ochroną prawną. Obejmują przeprowadzenie poszukiwań w literaturze patentowej – tj….


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentu może być przygotowane przez twórcę patentu lub – jeżeli prawo do uzyskania patentu zostało przeniesione albo na mocy przepisów przysługuje komuś innemu –…