Poziom wynalazczy

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.Wynalazek

Pojęcie to nie zostało zdefiniowane ustawowo. Ustawa określa jedynie na jakie wynalazki może zostać udzielony patent. Zgodnie z art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej patenty…